Trung tâm Công nghệ Thông tin – Truyền thông Thái Nguyên

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Thông Tin và Truyền thông Thái Nguyên, được thành lập theo Quyết định số 1316/QĐ-UBND ngày 06/07/2007 của UBND tỉnh Thái Nguyên và được sắp xếp kiện toàn theo Quyết định số 157/QĐ-STTTT ngày 21/7/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên.

– Tên tiếng Việt: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông

– Tên giao dịch Quốc tế: Information and Communication Technology Center.

– Tên viết tắt : TNICT

– Trụ sở: Số 5 đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

– Điện thoại: (0208) 3501260

– Email: ict@thainguyen.gov.vn website: https://www.ict.thainguyen.gov.vn

– Tài khoản số: 102010000595425 tại Ngân hàng Công Thương Thái Nguyên

– Mã số thuế: 4600928090

I. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Giám sát, vận hành Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Thái Nguyên (gọi tắt là IOC Thái Nguyên)

1. Thực hiện nhiệm vụ đô thị thông minh tỉnh Thái Nguyên

  • a) Thực hiện nhiệm vụ tiêp nhận, quản lý, vận hành hạ tầng hệ thống điều hành thông tin tập trung, đa nhiệm và các dịch vụ đô thị thông minh tỉnh Thái Nguyên; Tham mưu lãnh đạo đơn vị trình cấp có thẩm quyền ban hành quy chế, quy định và văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo vận hành, quản lý dịch vụ đô thị thông minh hiệu quả.
  • b) Tham mưu thực hiện nhiệm vụ tổng họp, giám sát, điều hành các dịch vụ đô thị thông minh. Chịu trách nhiệm phân công cán bộ viên chức trực vận hành, cung cấp thông tin kịp thời, giúp lãnh đạo tiếp nhận, chỉ đạo, giải quyết các bât cập nhanh chóng, chính xác, hiệu quả, thông qua phần mềm, tiện ích đô thị thông minh theo quy định.
  • c) Phối họp với các đơn vị liên quan khắc phục và xử lý thông tin theo chức năng nhiệm vụ được giao.
  • d) Nghiên cứu, xây dựng, đề xuất các giải pháp đảm bảo các điều kiện vận hành và triển khai các dịch vụ đô thị thông minh. Thực hiện các chương trình, kế hoạch, giải pháp khoa học nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số.

2. Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng, liên kết đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao trình độ về úng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước, tổ chức và cá nhân có nhu cầu. Phối hợp đào tạo chuyên sâu về chuyên môn, nghiệp vụ quản lý về công nghệ thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh theo quy định.

3. Thực hiện công tác tuyên truyền, quảng bá thông tin, phố biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực thông tin và truyền thông, xuất bản Bản tin Thông tin và Truyền thông; phát triến các sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin và truyền thông phục vụ quản lý nhà nước, quản trị và điều hành; phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông; thực hiện chuyển giao công nghệ và phân phối các sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin, viễn thông phục vụ nhu cầu xã hội; tư vấn thiết kế, lập dự án, quản lý dự án, giám sát, đấu thầu, thẩm tra các dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin; thiết kế và phát triển các sản phẩm phần mềm, nội dung số.

4. Tham mưu và tổ chức thực hiện công tác quản lý viên chức, người lao động; công tác tổ chức, cán bộ; thi đua, khen thưởng, kỷ luật; chế độ chính sách, tiền lương; tài chính, tài sản; đối nội, đối ngoại; hành chính, quản trị; văn thư, lưu trữ; phòng cháy, chữa cháy; an ninh, quốc phòng; chủ trì, phối họp với phòng Quản trị hệ thống và An ninh mạng và các đơn vị liên quan trong công tác xây dựng kế hoạch, chương trình công tác, nội quy, quy chế làm việc, thực hiện chế độ báo cáo của cơ quan.

5. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước lãnh đạo Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông về thực hiện nhiệm vụ được giao; Chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế, quy định của Trung tâm và các quy định của pháp luật hiện hành.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông phân công.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Quản trị hệ thống và An ninh mạng

1. Tham mưu, giúp lãnh đạo Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông thực hiện chức năng quản lý, quản trị, vận hành Trung tâm dữ liệu và các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh; hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; tham mưu lãnh đạo thực hiện quy hoạch tài nguyên hệ thống tại Trung tâm Dữ liệu, xây dựng các giải pháp, phương án kỹ thuật, kế hoạch phát triển Trung tâm Dữ liệu; tham mưu, thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; diễn tập, ứng cứu, xử lý các sự cố về an toàn, an ninh thông tin cho các hệ thống thông tin của các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

2. Tổ chức thu thập thông tin về an toàn, an ninh mạng trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Thống kê, tổng họp phân tích số liệu về an toàn, an ninh mạng giúp cho hoạt động quản lý nhà nước đảm bảo an toàn bảo mật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông; theo dõi, giám sát phát hiện những nguy cơ và sự cố an toàn thông tin mạng để cảnh báo sớm cho các cơ quan hữu quan và cộng đồng tham gia mạng máy tính.

3. Tuyên truyền nâng cao nhận thức An toàn thông tin cho cán bộ công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh; tham gia mạng lưới ứng cứu sự cố quốc gia, là đầu mối phối hợp ứng cứu sự cố với các tổ chức ứng cứu khẩn cấp máy tính trong nước và quốc tế, tham gia phòng, chống tội phạm an toàn thông tin mạng trên địa bàn.

4. Thực hiện nhiệm vụ vận hành, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật cho hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, ƯBND tỉnh; thực hiện các dịch vụ và cung cấp lắp đặt, sửa chữa, duy trì, xử lý các sự cố về hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông; cho thuê thiết bị, không gian đặt hệ thống công nghệ thông tin và truyền thông, máy chủ, không gian lưu trữ dữ liệu, cung cấp và triển khai các sản phẩm, giải pháp bảo mật, an toàn, an ninh thông tin cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

5. Tiếp nhận, nghiên cứu phát triển và chuyển giao các giải pháp kỹ thuật, quy trình ứng dụng, hỗ trợ quản trị hệ thống công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông, thực hiện mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử của tỉnh; tư vấn đầu tư, thiết kế, lập dự án, giám sát, đấu thầu, thẩm định xây dựng các dự án ứng dụng công nghệ thông tin; thiêt kê và phát triển các sản phẩm phần mềm, nội dung số.

6. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước lãnh đạo Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyên thông về thực hiện nhiệm vụ được giao. Chấp hành nghiêm chỉnh Quy chê, quy định của Trung tâm và các quy định của pháp luật hiện hành. Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông phân công.

III. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Cơ cấu tổ chức.
Mỗi phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Trung tâm CNTT&TT có tối thiểu từ 07 biên chế trở lên. Số lượng Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật.
Trưởng phòng: Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm CNTT&TT về công tác quản lý, tổ chức, triển khai các nhiệm vụ của phòng; Trưởng phòng có trách nhiệm phân công, theo dõi, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ cụ thể cho từng viên chức, người lao động thuộc phòng.
Phó Trưởng phòng: Giúp Trưởng phòng tổ chức, triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm về các công việc được phân công phụ trách.

2. Biên chế.
Biên chế viên chức, số lượng người làm việc của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc biên chế sự nghiệp của Trung tâm CNTT&TT được Ủy ban nhân dân tỉnh giao theo Kế hoạch biên chế hàng năm, trong tổng biên chế, số lượng người làm việc của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên.